Bruk av lokala

 • Lokala skal nyttast som avtalt.
 • Dersom det vert gjort skader på lokale/inventar, skal dette erstattast.
 • Leigetakar skal informere utleigeansvarlege om eventuelle skader. Dersom koppar, glas, tallerknar e.l vert knust, skal dette erstattast med kr. 50,- pr del.
 • Lyd/lysanlegg kan berre brukast etter særskilt avtale med utleigar.
 • Røyking er ikkje tillate inne i nokon del av Breidablik.

Utleigar

 • Skal stille lokala til disposisjon for leigetakar til avtalt tid.
 • Skal syte for at teknisk utstyr fungerar som skissert på leigetidspunkt.
 • Skal syte for at lokala og utstyr er reingjort, klart til bruk.
 • Skal ha synfaring saman med leigetakar for og etter utleige.
 • Skal syte for underskriven leigeavtale før utleige.

Leigetakar

 • Ansvarleg leigetakar skal vere min. 25 år gamal.
 • Skal, om naudsynt, sjølv syte for snørydding før arrangement med offentleg tilgjenge.
 • Leigetakar må ikkje gjere bygningsmessige endringar.
 • Det er ikkje høve til å henge opp noko på veggane dersom det setter spor etter seg.
 • Lokala skal ryddast,  kostast og vaskast etter bruk, om ikkje anna er avtalt.
 • Utstyr som er brukt på kjøken skal vaskast og setast på plass.